Война за независимость Турции и ее герои

ÜNLÜ TÜRKLER — ВЫДАЮЩИЕСЯ ТУРКИ

KURTULUŞ SAVAŞI VE KAHRAMANLARI
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ТУРЦИИ И ЕЕ ГЕРОИ

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda yenildi ve 30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ile çok ağır şartlar içeren Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Bu anlaşmaya göre Türk ordusunun büyük bölümü dağıtılmış, silahlarına el konulmuştur. Османская империя потерпела поражение во время Первой мировой войны и вышла из войны, заключив 30 октября 1918 года с Антантой Мудросское перемирие на очень тяжелых условиях. Согласно этому договору большая часть турецкой армии была распущена, а оружие конфисковано.
Anlaşmanın hemen imzalanmasından sonra yurdumuza askerleri geldi. Bu askerler yurdumuzu işgal etmeye başladılar. Сразу после подписания договора в Турцию пришли солдаты (Антанты). Эти солдаты начали оккупацию страны.
Yunanların İzmir’i işgal etmesi milletimizi harekete geçirdi. Türk milleti düşmana karşı yurdunu savunmaya başladı. İzmir’i işgale başlayan Yunanlara karşı ilk kurşunu 15 Mayıs 1919 tarihinde gazeteci Hasan Tahsin sıktı. Hasan Tahsin, Yunan askerleri tarafından şehit edildi. Оккупация Измира греками подняла турецкий народ, который стал на защиту страны от врага. Первую пулю по грекам, начавшим оккупацию Измира, выпустил журналист Хасан Тахсин 15 мая 1919 года.

Mondros sonrası işgal edilen topraklarımız.

 • İngilizler: Musul, Samsun, İzmit, Eskişehir.
 • Fransızlar: Adana, Antep, Urfa, Maraş.
 • İtalyanlar: Antalya, Konya, Muğla.
 • Yunanlar: İzmir ve çevresi.
 • Ermeniler: Kars, Sarıkamış, Ağrı.
Оккупация Турции после Мудросского перемирия.

 • Англичане: Мосул, Самсун, Измит, Эскишехир.
 • Французы: Адана, Антеп, Урфа, Мараш.
 • Итальянцы: Анталья, Конья, Мугла.
 • Греки: Измир и его окрестности.
 • Армяне: Карс, Сарыкамыш, Агры.
İşgaller karşısında milletimiz Kuvayımilliye (Milli Kuvvetler) adını taşıyan güçler oluşturdu. Kuvayımilliyeciler kısıtlı imkanlara rağmen düşmana karşı kahramanca mücadele ettiler. Для борьбы с оккупантами были созданы партизанские отряды, так называемые «национальные силы». Несмотря на ограниченные возможности партизаны героически сражались с врагом.
Düşmanların Anadolu’yu parçalamasına ve Türk milletini esir etme teşebbüslerine Mustafa Kemal ve arkadaşları tepki göstermişlerdir. Bir süre sonra da Mustafa Kemal yurdumuzu düşmandan temizlemek için “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Мустафа Кемаль и его соратники отреагировали на попытки врагов расчленить Анатолию и поработить турецкий народ. Вскоре Мустафа Кемаль начал национальную борьбу с целью очистить Турцию от врагов. «Или независимость или смерть» стало девизом борьбы.
 • Samsun’a çıkış. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak isteyen Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
 • Выезд в Самсун. Ради спасения Турции от вражеской оккупации, Мустафа Кемаль выехал в Самсун (из Стамбула) 19 мая 1919 года.
 • Havza Genelgesi. 28 Mayıs 1919’da yayınlanan genelge ile işgallerin halk tarafından protesto edilmesi istendi.
 • Хавзский циркуляр. В циркуляре от 28 мая 1919 года звучал призыв к турецкому народу протестовать против оккупации.
 • Amasya Genelgesi. 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin ancak milletçe kazanılabileceği vurgulandı.
 • Амасский циркуляр. В циркуляре от 22 июня 1919 года подчеркивалось, что национально-освободительную войну можно выиграть только усилиями всего народа.
 • Erzurum Kongresi. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da toplanan kongrede yurdu işgalden kurtarmak için önemli kararlar alındı.
 • Эрзерумский конгресс. На конгрессе, прошедшем 23 июля-7 августа 1919 года, были приняты важные решения по освобождению страны от оккупантов.
 • Sivas Kongresi. 4-11 Eylül 1919 tarihinde toplanan kongrede ülkenin kurtuluşu için önemli kararlar alındı.
 • Сивасский конгресс. На конгрессе, прошедшем 4-11 сентября 1919 года, были приняты важные решения по спасению страны.
 • TBMM’nin Açılması. 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), yurdu düşman işgalinden kurtarmak için çalışmalar yaptı.
 • Созвание ВНСТ. 23 апреля 1920 года было созвано ВНСТ (Великое национальное собрание Турции), которое предприняло меры по освобождению страны от вражеской оккупации.
Türk milleti fakir olmasına rağmen elinde avucunda ne varsa Türk ordusuna vermiştir. Vatanını ve bağımsızlığını korumak isteyen Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nda Doğu, Güney ve Batı cephelerinde düşmanla mücadele etmiştir. Несмотря на бедность турецкий народ отдал своей армии все, что имел. Во время войны турецкий народ стремился защитить свою родину и независимость, сражаясь на Восточном, Южном и Западном фронтах.
 • Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir liderliğindeki Türk ordusu Ermenilerle savaşmıs ve onları yenilgiye uğratmıştır.
 • На Восточном фронте турецкая армия под командованием Кязыма Карабекира сражалась против армян и нанесла им поражение.
 • Güney Cephesi’nde Kuvayımilliye birlikleri Fransızlar ve onların destekledikleri Ermenilerle mücadele etmiş ve onları yenilgiye uğratmıştır. TBMM Antep, Maraş ve Urfa halkının gösterdiği başarılardan dolayı; Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi”, Urfa’ya “Şanlı” unvanlarını verdi.
 • На Южном фронте партизанские отряды воевали с французами и помогавшими им армянами и разбили их. За заслуги населения Антепа, Мараша и Урфы Великим национальным собранием Турции к названию Антепа был добавлен титул «Гази» («победитель»), к названию Мараша – «Кахраман» («герой»), а к названию Урфы – «Шанлы» («славная»).
 • Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı önce Kuvayımilliye birlikleri, daha sonra da düzenli ordu kurularak mücadele edilmiş ve Yunanlar yenilgiye uğratılmıştır. Batı Cephesi’nde sırasıyla I. İnönü Savaşı, II. İnönü Savaşı, Kütahya-Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz savaşları yapıldı.
 • На Западном фронте против греков воевали сначала партизанские отряды, а позже созданная регулярная армия. Греки были разбиты. Бои на Западном фронте: Первая битва под Инёню, Вторая битва под Инёню, Битва при Кютахья-Эскишехире, Битва при Сакарье и Великое наступление.
 • Birinci İnönü Savaşı.
  • Yunanlara karşı TBMM tarafından kurulan düzenli ordu mücadele etmiş ve zafer kazanmıştır. Bu zafer, düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kazandığı ilk askeri başarıdır.
 • Первая битва под Инёню.
  • Регулярная армия, созданная Национальным собранием, провела бой с греками и одержала над ними победу. Эта победа стала первым военным успехом регулярной армии на Западном фронте.
 • İkinci İnönü Savaşı.
  • İkinci İnönü Savaşı’nda Yunanlar yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaş sonucunda İtalyanlar, Anadolu’da işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlamışlardır.
 • Вторая битва под Инёню.
  • Во время второй битвы под Инёню греки потерпели поражение. В результате этой битвы итальянцы стали покидать территории, оккупированные ими в Анатолии.
 • Kütahya Eskişehir Savaşları.
  • Türk ordusunun Yunanlar karşısında aldığı tek yenilgidir. Bu savaş sonunda Türk ordusu, Başkomutan Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir.
 • Битва при Кютахья-Эскишехире.
  • Единственная битва, в которой турецкая армия проиграла грекам. В результате этой битвы турецкая армия отступила на восток от реки Сакарья по приказу главнокомандующего Мустафы Кемаля.
 • Sakarya Meydan Muharebesi.
  • Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunanlar Türk ordusu tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Savaş sonucunda TBMM tarafından Mustafa Kemal’e “gazi” unvanı ve “mareşal” rütbesi verilmiştir.
 • Битва при Сакарье.
  • В этой битве турецкая армия нанесла сокрушительное поражение грекам. По результатам битвы Национальное собрание присвоило Мустафе Кемалю титул «гази» («победитель») и звание маршала.
 • Büyük Taarruz.
  • 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Yunan ordusunun kesin yenilgisi ile sona ermiştir. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Yunanlar Anadolu’yu terk etmeye başlamıştır.
 • Великое наступление.
  • Великое наступление началось 26 августа 1922 года и закончилось окончательным поражением греческой армии 30 августа 1922 года. 9 сентября 1922 года Измир был освобожден, и греки стали покидать Анатолию.
11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile düşman devletler yurdumuzdan çekilmiş ve Kurtuluş Savaşı’nın askeri dönemi bitmiştir. 11 октября 1922 года было подписано Муданийское перемирие, вражеские государства ушли из Турции, и так закончилась боевая часть Войны за независимость Турции.
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türk devletinin sınırları belirlenmiş ve Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğu dünya devletleri tarafından kabul edilmiştir. 24 июля 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, были определены границы Турции, и мир признал независимое Турецкое государство.
Milli Mücadele Kahramanlarımız Война за независимость и ее герои
Milli Mücadele’de milletimiz askeri, kadını, yaşlısı çocuğu ile büyük bir özveri ve vatanseverlik gösterdi. İşte o kahramanlardan bazıları şunlardır: Турецкий народ – солдаты, женщины, старики и дети – проявили большую самоотверженность и патриотизм во время Войны за независимость. Вот некоторые из героев этой войны:
Mustafa Kemal (Atatürk). Arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a çıkmış ve Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Мустафа Кемаль (Ататюрк). Вместе с соратниками отправился в Самсун, начал национальное движение, успешно завершил его и основал государство Турецкая Республика.
Kazım Karabekir. Milli Mücadele’nin başlangıcından itibaren Mustafa Kemal’le birlikte hareket etmiştir. TBMM tarafından Doğu Cephesi Komutanlığına atanmış ve Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu Anadolu’yu kurtarmıştır. Кязым Карабекир. С самого начала национального движения поддерживал Мустафу Кемаля. Национальное собрание назначило его командующим Восточным фронтом. Карабекир нанес поражение грекам и спас Восточную Анатолию.
İsmet Paşa (İnönü). Batı Cephesi komutanlığı yapmış. Yunanlarla yapılan Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını kazanmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla başbakan olmuş, uzun yıllar bu görevi sürdürmüştür. Atatürk’ün ölümüyle cumhurbaşkanı seçilmiştir. Исмет Паша (Инёню). Командовал Западным фронтом. Выиграл Первую и Вторую битвы под Инёню против греков. После основания Республики стал премьер-министром и долгие годы оставался на этом посту. После смерти Ататюрка был избран президентом.
Fevzi Paşa (Çakmak). Büyük Taarruz’un planlarını hazırlayan Fevzi Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genel kurmay başkanıdır. Başarılarından dolayı Atatürk’ten sonra mareşal rütbesini alan ikinci komutandır. Февзи-паша (Чакмак). Февзи-паша работал над планом Великого наступления и позже стал первым начальником штаба Турецкой Республики. Стал вторым после Ататюрка военачальником, получившим звание маршала благодаря своим военным успехам.
Hasan Tahsin. Yunanların 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgale başlaması üzerine Yunanlara karşı ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatmıştır. “Hukuk-u Beşer” gazetesinin başyazarı olan Hasan Tahsin, Yunan askerleri tarafından şehit edilmiştir. Хасан Тахсин. 15 мая 1919 года выпустил первую пулю по грекам, оккупировавшим Измир, начав турецкое сопротивление. Редактор газеты «Хукук-у Бешер» был убит греческими солдатами.
Şahin Bey. Antep’te Kuvayımilliye liderliğini üstlenmiş ve Fransızlara karşı kahramanca çarpışarak askerleriyle birlikte şehit düşmüştür. Шахин-бей. Возглавил партизанское движение в Антепе. Пал смертью героя, храбро сражаясь против французов.
Sütçü İmam. Geçimini süt satarak sağladığından Sütçü İmam olarak tanınmıştır. 31 Ekim 1919 tarihinde Türklere saldıran düşmana Maraş’ta ilk kurşunu atmıştır. Maraş halkının işgal karşısındaki direnişinin sembolü olmuştur. Молочник Имам. Зарабатывал на жизнь продажей молока, отсюда и его прозвище. 31 октября 1919 года в Мараше он выпустил первую пулю по нападавшим на турок врагам. Для горожан Мараша он символизировал собой борьбу с оккупантами.
Ali Saip Bey. Mustafa Kemal tarafından Urfa’ya görevlendirilmiş ve burada Kuvayımilliye birliğinin kurulmasına önderlik yapmıştır. Urfalılarla birlikte Fransızlara karşı koyarak Fransızları şehirden çıkarmıştır. Али Саип-бей. Мустафа Кемаль назначил Али Саип-бея командующим в Урфе, где тот организовал партизанские отряды. Вместе с жителями Урфы он воевал против французов и прогнал их из города.
Şerife Bacı. Kurtuluş Savaşı’nda yanındaki küçük çocuğuyla birlikte Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya kağnısıyla mermi taşırken ağır kış şartları nedeniyle Aralık 1921’de donarak şehit olmuştur. Çocuğu ise askerler tarafından donmaktan son anda kurtarılmıştır. Сестра Шерифе. Во время Войны за независимость Шерифе вместе со своим маленьким ребенком возила на повозке снаряды из Инеболу в Анкару. В декабре 1921 года она насмерть замерзла из-за суровых зимних морозов. Турецкие солдаты в последний момент успели спасти ее ребенка, тоже умиравшего от холода.
Gördesli Makbule. Yunanların Batı Anadolu’yu işgale başlamasıyla Türk çetelerine katılmış ve Yunanlara karşı eşi Halil Efe ile birlikte mücadele etmiştir. Silah arkadaşlarını korumak için öne atılınca başından vurularak şehit olmuştur. Макбуле из Гёрдеса. После греческой оккупации Западной Анатолии Макбуле присоединилась к турецким отрядам и воевала против греков вместе со своим мужем Халилем Эфе. Макбуле была смертельно ранена в голову, заслонив собой своих товарищей по оружию.
Erzurumlu Fatma. Eşiyle birlikte Birinci Dünya Savaşı’na katılmış, eşinin şehit olmasından sonra Mustafa Kemal’le görüşerek Batı Cephesi’nde görev almıştır. Vatanın düşman işgalinden kurtarılması için çalışmıstır. Фатма из Эрзерума. Участвовала со своим мужем в Первой мировой войне. После смерти мужа Фатма встретилась с Мустафой Кемалем и получила задание на Западном фронте. Воевала за освобождение своей родины от врагов.
Onbaşı Nezahat. İnönü Savaşlarındaki katkıları nedeniyle Mustafa Kemal’in takdirini kazanmıştır. 12 yaşında tümen komutanı Ahmet Derviş Paşa tarafından onbaşılığa terfi ettirilmiştir. Ефрейтор Незахат. За важный вклад в битвы при Инёню заслужил восхищение Мустафы Кемаля. Командир дивизиона Ахмет Дервиш-паша присвоил 12-летнему Незахату звание капрала.
Kaynak: Akıllı Sosyal Bilgiler Atölyem 4, Akıllı Sosyal Bilgiler Defteri 4 Источник: Akıllı Sosyal Bilgiler Atölyem 4, Akıllı Sosyal Bilgiler Defteri 4 (учебное пособие для учащихся 4 класса)

Комментарии запрещены.