Кто такой Хезарфен Ахмет Челеби?

ÜNLÜ TÜRKLER — ВЫДАЮЩИЕСЯ ТУРКИ

HEZARFEN AHMED ÇELEBİ KİMDİR?
КТО ТАКОЙ ХЕЗАРФЕН АХМЕТ ЧЕЛЕБИ?

Hezarfen Ahmed Çelebi, 1609 yılında dünyaya gelmiş, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarında yaşamış olan, Müslüman bir Türk bilginidir. Хезарфен Ахмед Челеби родился в 1609 году. Этот исламский и турецкий ученый жил в 17 веке на территории Османской империи.
Kendisini önemli kılan ayrıntı ise, yapay kanatlar kullanarak uçabilmeyi başarmış olan ilk insan olmasıdır. Его особенность состоит в том, что он стал первым человеком, которому удалось совершить полет с помощью самодельных крыльев.
Haiz olduğu geniş ilmi bilgisi, tasarımları ve uçma deneyimi nedeni ile Hezarfen adını almıştır. Прозвище «Хезарфен» он получил за свои обширные знания, разработки и полеты.
Hezar, Farsça’da “binler” anlamına gelmektedir. «Хезар» значит «тысячи» на персидском языке.
Yani Hezarfen, “çok fazla şey bilen” manasında, kendisine verilmiştir. То есть, он получил имя «Хезарфен» за свое «многознание».
Hezarfen Ahmed Çelebi ilk uçma denemelerine kalkışırken, 10. yüzyılda yaşamış olan Müslüman ve Türk bilginlerinden İsmail Cevheri’den feyz almıştır. В своих первых попытках летать Хезарфен Ахмед Челеби вдохновлялся Исмаилом Джевхери, исламским и тюркским ученым, жившим в 10 веке.
İsmail Cevheri’nin ortaya koydukları, bulgularını ve araştırmalarını enine boyuna inceleyen ve öğrenen Hezarfen Ahmed Çelebi, kuşların da uçuşlarını incelemiştir. Хезарфен Ахмед Челеби детально изучил творения, открытия и исследования Исмаила Джевхери, а также наблюдал за полетом птиц.
Ardından, yapay kanatlarının dayanıklılık derecesini görebilmek için, İstanbul’daki Okmeydanı’nda çeşitli deneyler yapmıştır. Позже он проводил разные опыты в стамбульском районе Окмейданы, чтобы понять, насколько крепки самодельные крылья.
Bu anlamda, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin etkilendiği İsmail Cevheri’nin, Leonardo da Vinci’nin uçma çalışmalarında da kaynak ve etki unsuru olduğu sanılmaktadır. Считается, что на Хезарфена Ахмеда Челеби оказали влияние Исмаил Джевхери, а также работы Леонардо да Винчи в области полетов.
Hezarfen Ahmed Çelebi, 1632 yılında, lodos rüzgarının olduğu bir havada, yapay kuş kanatlarına benzer bir aracı kendisine takarak, Galata Kulesi’nden boşluğa kendini bırakmıştır. Однажды в 1632 году, воспользовавшись юго-западным ветром, Хезарфен Ахмед Челеби надел на себя конструкцию, похожую на самодельные птичьи крылья и прыгнул вниз с Галатской башни.
Bu şekilde uçarak, İstanbul Boğazı’nı geçmek suretiyle, 3358 metrelik mesafeyi katedip, Üsküdar’daki Doğancılar’a indiği varsayılmaktadır. Предположительно, он пролетел таким образом 3 358 метров над Босфором и приземлился в районе Доганджилар в Ускюдаре.
Hezarfen Ahmed Çelebi, bu yönü ile, Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden bir tanesi olmuştur. Соответственно, Хезарфен Ахмед Челеби стал одним из важнейших личностей в истории турецкого воздухоплавания.
Uçuş hakkındaki tüm belge ve bilgiler, bu güne kadar yalnızca Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki ifadelerinden ortaya çıkmıştır. Все свидетельства и сведения об этом полете дошли до наших дней только из описания, сделанного Эвлия Челеби в его «Сейяхатнаме» (Книга путешествий).
Evliya Çelebi, Seyahatname isimli eserinde, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin bu uçuşu ile ilgili, şu ifadeleri yazmıştır; “İptida Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. В своем произведении «Сейяхатнаме» Эвлия Челеби так описал полет Хезарфена Ахмеда Челеби: Сначала он тренировался в Окмейдане на минбаре. Используя силу ветра, он 8-9 раз парил в воздухе на орлиных крыльях.
Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belasından lodos rüzgarı ile uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir. Султан Мурат-хан наблюдал за ним из особняка Синан-паша в Сарайбурну, когда он (Хезарфен) прыгнул с вершины Галатской башни и пролетел, используя юго-западный ветер, до площади Доганджилар в Ускюдаре, где и приземлился.
Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: “Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. После этого Мурат-хан наградил Хезарфена кошельком золота со словами: «Такого человека следует опасаться.
Her ne murad ederse, elinden geliyor. У него получается всё, что он только пожелает.
Böyle kimselerin bekası caiz değil,” diye Gazir’e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada da merhum olmuştur. Таким лучше не жить», и сослал его в Алжир. Там же тот и умер.
İnsanın uçma deneyiminin başlangıcı olan bu olay, hem Osmanlı genelinde, hem de Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştır. Это событие, положившее начало попыткам человека летать, вызвало широкий резонанс и во всей Османской империи, и в Европе.
Dönemin padişahı IV. Murat da, uçuş eylemini oldukça beğenmiş ve takdir etmiştir. Правивший в то время султан Мурат Четвертый, оценил и одобрил идею полета.
Hatta, Sarayburnu’nda bulunan Sinan Paşa köşkünden bu sıra dışı olayı izleyen Sultan, Hezarfen Ahmed Çelebi ile fazlaca da ilgilenmiştir. Султан, наблюдавший за этим необыкновенным событием из своего дворца Синан-паша в Сарайбурну, очень интересовался Хезарфеном Ахмедом Челеби.
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de yazdığına göre, Sultan tarafından bir kese altın ile ödüllendirilen Hezarfen Ahmed Çelebi, daha sonradan Sultan’ın kendisinin bilgi, beceri ve cesaretinden dolayı korkması nedeni ile, Cezayir’e sürgün edilmiştir. Как пишет Эвлия Челеби в своем «Сейяхатнаме», султан наградил его кошельком золота, но позже сослал его в Алжир, опасаясь его знаний, удачливости и храбрости.
Sürüldüğü Cezayir’de de, 1640 yılında, hayata gözlerini yummuştur. Хезарфен умер в 1640 году в ссылке в Алжире.

(Аудио взято отсюда)

Комментарии запрещены.