Kırkpınar Güreşleri — Гюреш в Кыркпынаре

GELENEKLER VE GÖRENEKLER — ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ ŞENLİKLERİ
ФЕСТИВАЛЬ МАСЛЯНОЙ БОРЬБЫ («ГЮРЕШ») КЫРКПЫНАР

 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ ŞENLİKLERİ  ФЕСТИВАЛЬ ГЮРЕШ КЫРКПЫНАР
Kırkpınar Yağlı Güreş Şenlikleri dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri. Фестиваль масляной борьбы («гюреш») Кыркпынар – одна из древнейших спортивных организаций.
Geleneksel görünümünü yüzyıllardır koruyan ve Türklerin ata sporu olarak bilinen şenlikler 1362 yılından beri, her yıl düzenleniyor! Фестиваль, посвященный турецкому национальному виду спорта, столетиями сохраняет свой традиционный вид и устраивается каждый год, начиная с 1362 года!
 TARİHÇE  ИСТОРИЯ
Yağlı güreşlerin tarihi 4500 yıldan öncesine uzanmaktadır. Bulunan en eski kanıtlar M.Ö. 2650 yılına aittir. Antik Mısır’a ve Asur Krallığı‘na ait buluntular yaklaşık olarak aynı döneme aittir. История масляной борьбы началась более 4500 лет назад. Древнейшие свидетельства восходят к 2650 г. до н.э. Древнеегипетские и древнеассирийские артефакты относятся примерно к тому же периоду.
Efsaneye göre 1346 yılında Orhan Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek için düzenlediği seferler sırasında, büyük oğlu Süleyman Paşa 40 askerle Bizanslılar’a ait Domuzhisar’ın üzerine yürür. Baskınla burasını ele geçirirler. По легенде, во время походов Орхана Гази с целью завоевания Румелии (т.е. европейской части Османской империи), в 1346 году его старший сын Сулейман-паша выступил против византийского Домузхисара и захватил его.
Öteki hisarların da ele geçirilmesinden sonra, 40 kişilik öncü birlik geri dönerler ve şimdi Yunanistan’ın topraklarında kalan Samona’da mola verirler. 40 cengaver burada güreşe tutuşurlar. Saatlerce süren güreşlerde, adlarının Ali ile Selim olduğu rivayet edilen iki kardeşin bir türlü yenişemedikleri görülür. После взятия и других крепостей, разведывательный отряд из 40 человек возвращался назад, Остановившись передохнуть в Самоне (на территории современной Греции), сорок воинов решили побороться. Борьба длилась уже много часов, но два брата по имени Али и Селим – как говорит предание – никак не могли одолеть друг друга.
Daha sonra bir Hıdrellez gününde, Edirne yakınlarındaki Ahıköy çayırında aynı çift yeniden güreşe tutuşurlar. Bütün bir gün güreşmelerine rağmen yine yenişemeyen kardeş pehlivanlar, gece boyunca da mum ve fener ışığında mücadelelerini sürdürmeye devam ederler. Ancak solukları kesilerek oldukları yerde can verirler. Позже, во время празднования Хыдыреллеза (6 мая), те же воины снова сошлись в бою на поле Ахыкёй в окрестностях Эдирне. Братья-борцы бились целый день, но все равно не могли одолеть друг друга и продолжили борьбу всю ночь при свете свечей и факелов. Оба погибли на том же месте, когда уже не могли дышать.
Arkadaşları onları aynı yerdeki bir incir ağacının altına gömerek oradan ayrılırlar. Yıllar sonra ise aynı yere gittiklerinde iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde gür bir pınar görürler. Bundan sonra halk orada yatanların anısına o yöreye, “Kırkpınar” adını verirler. Товарищи похоронили их там же, под фиговым деревом, и отправились дальше. Много лет спустя воины снова оказались на этом месте и увидели, что там, где были похоронены братья, течет бурный ручей. Поэтому местные прозвали это место «Кыркпынар» (т.е. сорок ручьев) в память о покоившихся там.
I. Murat, Edirne’nin alınmasından sonra Edirne’de güreşçiler tekkesi kurmuş ve bundan böyle de her sene güreş yapılması bir gelenek haline gelmiştir. После взятия Эдирне, султан Мурат Первый основал организацию борцов, и с тех пор соревнования по борьбе стали ежегодной традицией.
 MEKAN  МЕСТО
Kırkpınar Güreşleri’nin asıl yeri olan Kırkpınar çayırı, Balkan Savaşları sonrası Yunanistan sınırlarına geçtiği için, günümüzde güreşler Edirne’nin Sarayiçi bölgesinde düzenlenir. Müsabakalar, er meydanı denilen çayırlık alanlarda yapılır. Изначальным местом Кыркпынара было Кыркпынарское поле. После балканских войн эта территория отошла Греции, и в наше время состязания проходят в местечке Сарайичи, недалеко от Эдирне. Поединки происходят на поле, которое называется «эр мэйданы» (поле битвы).
 ORGANİZASYONUN BAŞ YAPIMCISI: KIRKPINAR AĞASI  ГЛАВНЫЙ УСТРОИТЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: КЫРКПЫНАР-АГА
Tüm organizasyonu Kırkpınar ağaları düzenler. Pehlivanları çağıran, yarışmaları düzenleyen, konukları ağırlayan, yemekten konaklamaya, ödüllerden güvenliğe kadar her şey ağaların sorumluluğundadır. Все организационные вопросы берут на себя Кыркпынар-ага. В их обязанности входит вызывать борцов, устраивать состязания, встречать гостей, следить за питанием, проживанием, наградами и безопасностью.
 KIRMIZI DİPLİ MUM  КРАСНОДОННАЯ СВЕЧА
Hıdrellez’den 20-25 gün önce Ağa, yöredeki yerleşim merkezlerine tanınmış kişi ve pehlivanlara, kırmızı dipli mumlarla çağrı gönderir. Güreşlere bir hafta kala, çevreden esnaf ve satıcılar meydanın çevresindeki işyerlerinde mallarını sergilemeye başlarlar. За 20-25 дней до Хыдыреллеза Ага рассылает приглашения (в виде свечи с красным дном) в местные поселения, известным людям и пехливанам. За неделю до фестиваля местные владельцы магазинов и продавцы начинают выставлять свои товары в торговых точках поблизости от поля.
 HAZIRSANIZ YAĞLANALIM  ГОТОВЫ? НАМАСЛИМСЯ!
Yağlı güreşi diğer güreşlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri haliyle yağ unsurudur. Yağlanmada amaç, pehlivanların karşılıklı olarak birbirini kavramalarını zorlaştırmaktır. Одним из главных отличий масляной борьбы от других видов борьбы является использование масла. Пехливаны натираются маслом для того, чтобы им было труднее хватать друг друга.
Pehlivanlar, güreş başlamadan önce—burası önemli: zeytinyağı ile vücutlarını yağlarlar. Pehlivanlar önce sağ elle sol omuza, göğüse, kol ve kıspete yağ sürerler. Daha sonra sol el ile aynı işlemi tekrarlarlar. Перед началом состязаний пехливаны натираются оливковым маслом. Сначала правой рукой они натирают левое плечо, грудь, руку и «кыспет» (см. ниже). Потом, то же самое делают левой рукой.
Güreşçiler bu arada birbirlerinin sırtlarını da yağlarlar. Güreş başladıktan sonra ise çayırda dolaşan “ibrikçiler”den diledikleri zaman yağ takviyesi alabilirler. Борцы также натирают маслом спины друг друга. После начала состязаний борцы могут в любое время просить еще масла у «жбанщиков», которые ходят туда-сюда по полю.
 YARIŞMACILARI TANIYALIM: PEHLİVAN VE BAŞPEHLİVAN NEDİR?  ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: ПЕХЛИВАН И БАШ-ПЕХЛИВАН
Güreşçilere “güçlü, yapılı” anlamında pehlivan denir. İlk gün hazırlık niteliğinde güreşler yapılır. Pehlivanların belden yukarıları çıplaktır. Yağlanıp tartıya çıkarlar. Daha sonra «cazgır» lar, onları «peşrev» çekerek tanıtır. Борцов называют пехливанами, что означает «сильный, крепкий». В первый день проходят разминочные бои. Пехливаны обнажаются по пояс, натираются маслом и взвешиваются. Потом «джазгыры» (см. ниже) устраивают «пешрев» и представляют пехливанов.
Pehlivanların başlayacak olan mücadeleye hazırlanmasını sağlayan peşrevi, ahenkli bir şekilde yapılan ısınma hareketleri gibi düşünebiliriz. Pehlivan peşrev ile nefesini, kaslarını ve kalbini biraz sonra başlayacak olan mücadeleye hazırlar. Ünlü «Haydi bre pehlivan!» nidasını duyduğunda ise gözlerini dört aç; çünkü güreş başlamış demektir. «Пешрев» — это что-то вроде разминки, во время которой пехливаны готовятся к предстоящему состязанию. Во время пешрева пехливан подготавливает свое дыхание, мышцы и сердце к состязанию. Когда же услышишь знаменитый клич «Хайди бре, пехливан!», гляди в оба: борьба началась.
Peşrevin ardından davul-zurna eşliğinde güreşçiler «tutuş»a davet edilir. Gelir, el sıkışır ve halkı selamlarlar. Eski pehlivanlardan Ağa’nın seçtiği hakemler güreşi izler ve kararlarını bildirirler. После пешрева борцов приглашают на «тутуш» под звуки барабанов и зурн (флейт): борцы выходят, пожимают друг другу руки и приветствуют народ. Судьи, которых Ага выбирает из числа бывших пехливанов, наблюдают за борьбой и озвучивают свои решения.
3 gün süren turnuva sonucunda kazanan güreşçi de başpehlivan unvanını kazanır ve kendisine altın kemer takılır. Трехдневный турнир заканчивается, когда победитель получает звание «баш-пехливана» и надевает золотой пояс.
 SUNUCUMUZ: CAZGIR NEDİR?  ВЕДУЩИЙ: КТО ТАКОЙ ДЖАЗГЫР?
Yağlı güreşin en önemli özelliklerinden bir diğeri ise müsabakaların müzik ve dua eşliğinde yapılmasıdır. Cazgır adı verilen ve bir nevi spiker görevini üstlenen sunucu, rakip pehlivanları er meydanına çağırırken adlarını, memleketlerini ve hünerlerini maniler ile anlatır. Еще одна важная особенность масляной борьбы состоит в том, что состязания происходят в сопровождении музыки и молитв. Джазгыр исполняет обязанности ведущего: вызывает соперников на поле, объявляет в стихотворной форме их имена, места рождения и мастерство.
Cazgır, pehlivanları seyircilere takdim ettikten sonra ise şu ünlü sözlerle devam eder: Представив пехливанов, джазгыр произносит следующие слова:
İki yiğit çıkmış meydane,
İkisi de birbirinden merdane…
Два воина вышли на поле,
Каждый доблестнее другого…
Cazgır, duasını tamamladıktan sonra ise pehlivanlar davulların, zurnaların ve nağmelerin eşliğinde peşreve başlarlar. Когда джазгыр заканчивает молитву, пехливаны приступают к пешреву под звуки барабанов, зурн и пение.
 ANA EKİPMAN: KİSPET NEDİR?  ОСНОВНАЯ ЭКИПИРОВКА: ЧТО ТАКОЕ КИСПЕТ?
Yağlı güreşte pehlivanların ekipmanı kispet adı verilen ve manda, dana ve malak derisinden yapılan pantolondur. Kispetin dört parmak genişliğindeki bel kısmına ise kasnak denir. Kispetin bel ve paça kısımlarının sıkı bağlanması gerekir ve kispetin düzgün bağlanmaması karşılaşmayı kaybetmeye neden olabilir. Киспет – это штаны из кожи буйвола, теленка или молодого буйвола, которые пехливаны надевают во время масляной борьбы. Часть киспета на талии толщиной в четыре пальца называется каснак. Киспет нужно крепко завязать на талии и в области штанин, иначе можно проиграть бой.
Kispetin çıkması veya yırtılması ise doğrudan malubiyet sebebidir ve bu şekilde karşılaşmayı kazanmaya- evet doğru tahmin ettiniz- kispet çıkarmak denir. Борец, чей киспет сползает или рвется, считается проигравшим, поэтому выиграть бой таким способом называется, как вы догадались, «снять киспет».
 İKİNCİL EKİPMAN: ZEMBİL NEDİR?  ВТОРОСТЕПЕННАЯ ЭКИПИРОВКА: ЧТО ТАКОЕ ЗЕМБИЛЬ?
Güreş bittiğinde, kispet yağlanarak bir sonraki güreşe kadar zembil adı verilen sepete konur. Zembile dair dikkat etmeniz gereken bilgi ise zembilin duvara asılması durumudur. Bir pehlivan güreşi bırakacaksa, zembilini duvara asarak bir daha güreşemeyeceğini duyurmuş olur. После окончания борьбы, киспет смазывается маслом и прячется в специальную сумку (зембиль) до следующего состязания. Вот что еще нужно знать о зембиле: если пехливан намеревается покинуть состязание, то он вешает свой зембиль на стену, оповещая таким образом всех о своем решении.
 ÖDÜLLER  НАГРАДЫ
Başpehlivan bir yıl boyunca bu unvanı elinde tutar. Eğer bu unvanı arka arkaya 3 yıl korumayı başarırsa altın kemerin sahibi olur. «Баш-пехливан» сохраняет этот титул на протяжении одного года. Если он сможет защитить свой титул три года подряд, он становится постоянный обладателем золотого пояса.
Edirne Belediyesince de ilk üç dereceye giren pehlivanlara altın, gümüş, bronz madalya ve kategorilere göre tesbit edilen para ödülü verilir. Bunun yanısıra güreşe katılan tüm pehlivanlara yolluk ve tur ücreti ödenir. Муниципалитет города Эдирне награждает трех лучших борцов золотой, серебряной и бронзовой медалями, а также присуждает им различные денежные призы в зависимости от категории. Кроме этого, всем пехливанам, участвующим в борьбе, оплачиваются расходы на дорогу.
Edirne Belediyesi Kırkpınar güreş ve şenliklerinin turistik önemini de dikkate alarak gerek yurt içi, gerekse yurtdışında da ilgi görmesi için çalışmalar yapmaktadır. Муниципалитет города Эдирне прилагает все усилия для того, чтобы привлечь внимание туристов к фестивалю масляной борьбы Кыркпынар и повысить интерес к нему как в самой Турции, так и за рубежом.
Güreşlerin sonunda sonraki yılın Kırkpınar Ağasının belirlenir. Tellal, cazgır, meydancı, sucu, yağcı gibi hizmet edenlere yeni ağa uygun bahşişler verir. Ödül töreninin ardından eski ağa, kapanış niteliğinde mevlit okutur. В конце состязаний объявляется Ага на следующий год. Новый Ага раздает чаевые обслуживащему персоналу (глашатаю, джазгыру, надзирателю, разносчикам воды и масла). После церемонии награждения предыдущий Ага читает мевлит, на чем фестиваль и заканчивается.
Kırkpınar’da dereceye giren pehlivanlara çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarca çeşitli hediyeler verilir. Разные общественные организации и учреждения, а также частные лица и учреждения вручают подарки пехливанам, занявшим первые три места на фестивале в Кыркпынаре.

Источники:

7 maddede Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne dair bilmeniz gerekenler

Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Wikipedia)

Комментарии запрещены.