Черноморский регион

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНАМ 

 MARMARA BÖLGESİ  KARADENİZ BÖLGESİ  DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
 EGE BÖLGESİ  İÇ ANADOLU BÖLGESİ  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ   
   AKDENİZ BÖLGESİ

KARADENİZ BÖLGESİ — ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН

 KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI  РАСПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦЫ И СОСЕДИ
Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur. Черноморский регион находится на севере Турции, простираясь лентой вдоль Черного моря на восток от Сакарьи и до Грузии. Граничит с Грузией, Восточной Анатолией, Центральной Анатолией и Мраморноморским регионом, а также с Черным морем, по имени которого регион и получил свое название.
 ALANI VE NÜFUSU  ПЛОЩАДЬ И НАСЕЛЕНИЕ
Gerçek alanı olan 143.537 Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda 1400 Km, Kuzey-Güney doğrultusunda 100-200 Km ile bir şeride benzer. Общая площадь: 143.537 кв.км. Регион занимает 18% общей площади Турции и является третьим по величине регионом страны. По форме напоминает ленту 1400 км в длину (с запада на восток) и 100-200 км в ширину (с севера на юг).
Nüfusu 2000 sayımına göre 8.4 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 59 kişidir. По переписи населения 2000 г. здесь проживает 8 400 000 людей. Плотность населения: 59 чел/кв.км.
 BÖLÜMLERİ  ЧАСТИ
 • Batı Karadeniz
 • Orta Karadeniz
 • Doğu Karadeniz
 • Западное Причерноморье
 • Среднее Причерноморье
 • Восточное Причерноморье
 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  РЕЛЬЕФ
Dağlar kıyıya paralel olarak uzandığı için kıyılar az girintili-çıkıntılıdır. Bu kıyı tipine Boyuna Kıyı Tipi denir. Горы тянутся вдоль побережья, поэтому береговая линия мало изрезана. Такой тип побережья называется продольным.
Tek doğal limanı Sinop’tur. Arkasındaki dağların ulaşımı zorlaştırması nedeniyle fazla gelişmemiştir. Buna rağmen Trabzon, Samsun gibi limanlar yapay olmasına rağmen ulaşımları sayesinde gelişmişlerdir. Единственный природный порт – Синоп. Порт малоразвит из-за того, что возвышающиеся позади горы ограничивают транспортную доступность. А искусственные порты, как Трабзон и Самсун, смогли развиться, благодаря транспортной доступности.
Bölgenin en önemli akarsuları, Çoruh (Türkiye’nin en hızlı akışlı akarsuyudur), Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın (üzerinde ulaşımın yapılabildiği tek akarsuyumuzdur) ve Yenice (Filyos) çayları ile bir bölümü bölgede yer alan Sakarya’dır. Главные реки региона: Чорух (самая быстрая река Турции), Ешиль-ырмак, Кызыл-ырмак, Бартын (единственная судоходная река Турции) и Енидже (Фильос), а также частично протекающая по территории региона река Сакарья.
 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ  КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
Bölgenin kıyı kesiminde Karadeniz İklimi görülür. İklim bu alanlarda her mevsim yağışlı ve ılımandır. En fazla yağışı sonbaharda, en azını yazın alır. Bitki örtüsü ormandır. En fazla yağış alan bölgemizdir. Rize’de en fazla alan şehirdir. В прибрежной части региона наблюдается черноморский климат. В этих местах климат дождливый и теплый в любое время года. Больше всего осадков выпадает осенью, меньше всего – летом. Растительный покров – леса. Больше всего лесных массивов Турции находится в этом регионе. Это самый дождливый регион Турции, а больше всего осадков выпадает в Ризе.
İç kesimlerde iklim karasallaşır. Dağların bu güney yamaçlarında yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlı bir iklim görülür. En fazla yağışı ilkbaharda, en azını yazın alır. Bitki örtüsü ise buralarda Bozkırdır. Во внутренних районах черноморский климат сменяется континентальным. На южных склонах гор лето жаркое и сухое, а зимы холодные и снежные. Больше всего осадков выпадает весной, меньше всего – летом. Растительный покров в этих местах – степь.
 TARIM VE HAYVANCILIK  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО
Her mevsim yağış görülmesi, yaz kuraklığı isteyen (buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek, pamuk) ürünlerin yetişmesini önlemiştir. Kıyı kesimde tahılın yerini mısır almıştır. Из-за круглогодичных осадков здесь не выращивают культуры, требующие знойного лета (пшеница, ячмень, овес, рожь, чечевица, хлопок). Вместо злаков в прибрежной полосе выращивают кукурузу.
Kış mevsiminde Doğu Karadeniz’de kış ılıklığı fındık, çay, turunçgil, zeytin gibi ürünlerin yetişmesini kolaylaştırmıştır. Bölgede çalışan nüfusun %70’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. En verimli tarım arazileri kuzeye bakan yamaçlarda görülür. Теплые зимы в Восточном Причерноморье способствуют производству таких культур, как лесной орех, чай, цитрусовые и оливки. 70% населения региона работает в сельском хозяйстве. Самые плодородные участки находятся на северных склонах гор.
 • Fındık: Trabzon, Giresun ve Ordu başlıca üretim alanlarıdır. Türkiye toplam üretiminin % 83’ü bölgeden karşılanır.
 • Лесной орех: производится в основном в Трабзоне, Гиресуне и Орду. Составляет 83% всего производства лесного ореха в Турции.
 • Çay: Giresun’dan Gürcistan’a kadar olan kıyı şeridinde yetiştirilir. Rize çevresinde yoğunlaşır. Türkiye toplam çay üretiminin %100’ü bu bölgeden karşılanır.
 • Чай: выращивается в прибрежной полосе, тянущейся от Гиресуна до границы с Грузией. Больше всего чая производят в окрестностях Ризе. Составляет 100% всего производства чая в Турции.
 • Tütün: Daha çok Orta Karadeniz Bölümü’nde (Samsun, Amasya ve Tokat çevresi) yetiştirilir. Ayrıca Batı Karadeniz’de Düzce dolaylarında da üretimi yapılır. Türkiye toplam tütün üretiminin %15’i bölgeden karşılanır.
 • Табак: больше всего выращивается в Среднем Причерноморье (Самсун, Амасья и окрестности Токата). Также выращивается на окраинах Дюздже в Западном Причерноморье. На этот регион приходится 15% всего табака, производимого в Турции.
Bölgede hayvancılık faaliyeti önemli bir ekonomik etkinliktir. Kıyı kesiminde bitki örtüsünün gür olması, yüksek dağ çayırlarının bulunması ve arazinin engebeli olması ve nemli iklim nedeniyle büyükbaş hayvancılık yapılır. Животноводство является важной частью экономики региона. Разведение крупного рогатого скота возможно благодаря густой растительности в прибрежной полосе, наличию высокогорных лугов, гористой местности и влажному климату.
Bölgenin kuzeyindeki Karadeniz, balık potansiyeli bakımından zengindir. Türkiye balık üretiminin yaklaşık % 80’i Karadeniz’den karşılanır. Son yıllarda aşırı avlanma ve denizin kirlenmesi nedeniyle balık üretiminde düşme görülmüştür. Karadeniz’de 200 m den daha derinlerde zehirli gazlar sebebiyle canlı hayatı yoktur. Близость Черного моря (на севере региона) благоприятствует развитию рыболовства. 80% рыбного улова Турции приходится на Черное море. В последние годы отмечается падение вылова рыбы из-за неумеренного рыбного промысла и загрязнения моря. Жизнь в Черном море невозможна на глубине более 200 м из-за скопления ядовитых газов.
Küçükbaş hayvancılık bölgenin iç kesimlerindeki ovaların kenarlarında yaygındır. Овцеводство распространено на окраинах равнин, расположенных во внутренних районах.
Arıcılık faaliyetleri de bölgede gelişmiştir. Özellikle Rize-Anzer yöresinin balları çok ünlüdür. В регионе также распространено пчеловодство. Особенно славится мед из окрестностей Анзера.
 ENDÜSTRİ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 • Demir-Çelik Sanayisi: Karabük ve Ereğli’de.
 • Производство железа и стали: Карабюк и Эрегли.
 • Bakır Tesisleri: Samsun’da.
 • Медные заводы: Самсун.
 • Şeker Sanayisi: Turhal, Amasya, Suluova, Kastamonu ve Çorum’da.
 • Сахарное производство: Турхал, Амасья, Сулуова, Кастамону и Чорум.
 • Tütün Sanayisi: Samsun ve Tokat’ta.
 • Производство табака: Самсун и Токат.
 • Kağıt Sanayisi: Batı Karadeniz’de.
 • Бумажная промышленность: Западное Причерноморье.
 • Çay Sanayisi: Rize ve çevresi.
 • Производство чая: Ризе и его окрестности.
 • Fındık Sanayisi: Ordu ve çevresi.
 • Производство лесного ореха: Орду и его окрестности.
 TURİZM  ТУРИЗМ
Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyellerinin başında tabii güzellikler gelir. Karadeniz kıyıları çok çeşitli bitki ve ağaçlar ile bunların oluşturduğu manzaralara sahiptir. Yaylacılık faaliyetleri son yıllarda gelişen turizm faaliyetlerinden biridir. Туристский потенциал Черноморского региона – это, прежде всего, природные красоты. Побережье Черного моря известно разнообразием растений и деревьев и, соответственно, великолепными видами. В последние годы туризм активно развивается в плоскогорных районах.
Bolu Kartalkaya’da ve Ilgaz Dağları’nda kış turizmi yaygındır. Bolu’da Abant Gölü ve Yedigöller, Kastamonu’da Safranbolu Evleri, Samsun ve Tokat’ta Kaplıcalar, Trabzon-Maçka’da Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyellerini oluşturur. Зимний туризм развит в Карталкая (провинция Болу) и в горах Ылгаз. Туристов также привлекают такие места, как озеро Абант (в Болу) и Семиозерье, дома в Сафранболу (провинция Кастамону), горячие источники в Самсуне и Токате, а также монастырь Панагия Сумела в Трабзоне.
Çoruh nehrinde rafting yapılmaktadır. Her mevsim yağışlı olmasından dolayı deniz turizmi gelişmemiştir. По реке Чорух можно сплавиться на рафтах. Из-за круглогодичных осадков пляжный туризм не развит.
 TARİHİ ÖNEMİ  ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Samsun M. Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya ayak bastığı yerdir. 19 мая 1919 года в Самсун прибыл Мустафа Кемаль (начало Войны за независимость Турции).
Kastamonu’da M. Kemal’in şapka takarak. Kılık Kıyafet İnkılabını başlattığı şehirdir. В Кастамону Мустафа Кемаль стал носить шляпу, положив начало реформе по европеизации одежды.

Комментарии запрещены.