Эгейский регион

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНАМ 

 MARMARA BÖLGESİ  KARADENİZ BÖLGESİ  DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
 EGE BÖLGESİ  İÇ ANADOLU BÖLGESİ  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ   
   AKDENİZ BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ — ЭГЕЙСКИЙ РЕГИОН

ТЕКСТЫ:
ZULTANİT TAŞI NEDİR? ЧТО ТАКОЕ СУЛТАНИТ?

MANİSA MESİR MACUNU — ПАСТА МЕСИР ИЗ МАНИСЫ

PAMUKKALE EFSANESİ — ЛЕГЕНДА О ПАМУККАЛЕ

 KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI  РАСПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦЫ И СОСЕДИ
Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur. Регион расположен на западе Турции и тянется вдоль берегов Эгейского моря. Граничит с Мраморноморским регионом, Центральной Анатолией, Средиземноморским регионом, Эгейским морем и Эгейскими островами.
Gerçek alanı olan 93.139 km2 ile Türkiye topraklarının %10.1’ini kaplar. Alan bakımından 5. büyüklükteki bölgemizdir. Общая площадь: 93 139 кв. км. Занимает 10% всей территории Турции. Пятый по размерам регион страны.
Nüfusu 2000 sayımına göre 8.9 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. (Türkiye ortalaması Km2’ye 83 kişi) Население региона составляет около 9 миллионов человек по данным переписи населения 2000 г. Плотность населения: 96 чел/км2. Это выше средних показателей Турции (83 чел/км2).
 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  РЕЛЬЕФ
Ege Denizinin yerinde eskiden Egeid karası vardı. Bunun çökmesi sonucunda bugünkü adalar meydana geldi. Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı Enine Kıyı Tipidir. В древности на месте Эгейского моря находилась суша, известная как Эгеида. В результате затопления образовались нынешние острова. Горы, тянущиеся перпендикулярно побережью, образовали изрезанную береговую линию.
Kıyıda bir çok körfez, koy, yarmada ve buruna rastlanır. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridir. Reşadiye, Bozburun, Dilek ve İzmir başlıca yarımadalarıdır. Побережье изобилует заливами, бухтами, полуостровами и мысами. Основные заливы: Эдремит, Чандарлы, Измирский, Кушадасы, Гюллюк, Гёкова. Основные полуострова: Решадие, Бозбурун, Дилек и Измирский.
Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun kıyımızdır. Благодаря изрезанной береговой линии Эгейское побережье – самое длинное в Турции.
Bölgedeki yer şekillerinin bir kısmı yer kabuğu hareketleri ile oluşan kırılmalarla meydana gelmiştir. Kırılma yerlerinde yükselen yerler Horst (dağ), çöken yerler de Grabeni (çöküntü ovası) oluşturmuştur. Horst ve graben oluşumunun en fazla olduğu bölgemizdir. Часть рельефа региона – разломы — появилась в результате движений земной коры. В местах разломов находятся приподнятые участки, горсты (горы), и опущенные участки, грабены (долины). Больше всего горстов и грабенов Турции приходятся на этот регион.
Bakırçay, Gediz, K. Menderes, B. Menderes başlıca akarsularıdır. Основные реки: Бакырчай, Гедиз, Малый Мендерес, Большой Мендерес.
Göl bakımından fakir olan bölgede iki doğal göl vardır. Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir. Регион беден озерами. Здесь находится всего два природных озера: озеро Мармара и Чамичи (Бафа).
 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ  КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
Bölgenin Asıl Ege Bölümünde graben ovaları sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür. Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür. Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır. Благодаря грабенам в западной части региона средиземноморский климат проникает и в его внутренние части. Лето жаркое и сухое, а зимы теплые и дождливые. Растительный покров: маки и местами леса.
İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklığı sebebiyle iklim karasallaşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür. Bitki örtüsü de Bozkırdır. Ближе к границе с Центральной Анатолией высота местности возрастает и, по мере отдаления от моря, климат становится более континентальным. Лето жаркое и сухое, а зимы холодные и снежные. Растительный покров: степь.
 TARIMI  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Bölgenin yurt ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır. Bölümler arasında iklim ve yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak yetiştirilen ürünler arasında da farklılık ve çeşit vardır. Основной вклад в экономику страны вносит сельское хозяйство региона. Разнообразие сельского хозяйства обязано разнообразию в климате и рельефе региона.
 • Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir. Ülke üretiminin %65’ini yetiştiriri.
 • Табак: культивируется в прибрежных равнинах. Составляет 65% всего производства табака в стране (1-ое место).
 • Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir. Ülke üretiminin %40’ını sağlar. 1. Sıradadır.
 • Хлопок: культивируется в аллювиальных равнинах на западе региона, особенно, в его южных частях. Составляет 40% всего производства хлопка в стране (1-ое место).
 • Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir. 1.Sıradadır.
 • Оливки: культивируются на побережье, особенно в окрестностях Эдремитского залива. Регион занимает 1-ое место по производству оливок в стране.
 • İncir: En çok B. Menderes vadisinde yetiştirilir. 1. Sıradadır.
 • Инжир: больше всего культивируется в долине реки Большой Мендерес. Занимает 1-ое место по производству инжира в стране.
 • Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir.
 • Цитрусовые: больше всего культивируются на побережье, где преобладает средиземноморский климат.
 • Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir. Ülke üretiminin %35’ini sağlarken 1. Sırada yer alır.
 • Виноград: больше всего культивируется в долине Гедиз. Составляет 35% всего производства винограда в стране (1-ое место).
 • Haşhaş: İç Batı Anadolu’da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir.
 • Опиумный мак: культивируется на западе региона в Афьоне и Кютахье под государственным контролем.
 • Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.
 • Сахарная свекла: культивируется на западе региона.
 • Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.
 • Злаки: культивируются на западе региона.
 SANAYİSİ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Sanayi bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2. sırada gelir. Регион занимает второе место по объему промышленного производства (после Мраморноморского региона).
Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmir’de bu bölümde yer alır. İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir. İzmir’de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır. Большая часть промышленности сосредоточена в самом крупном и развитом городе региона – Измире. Измир известен своими промышленными предприятиями, выставками и экспортным портом. Здесь же находится нефтеперерабатывающий завод Алиага.
Bölgede dokuma, şeker, çimento, termik ve hidroelektrik santraller vardır. В регионе находятся текстильные, сахарные, цементные заводы, тепловые и гидроэлектростанции.
Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköy’de bulunmaktadır. Единственная геотермальная электростанция находится в Денизли-Сарайкёе.
 NÜFUS VE YERLEŞME  НАСЕЛЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır. İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır. Население сосредоточено на побережье и на аллювиальных равнинах. По мере продвижения во внутренние части региона плотность населения уменьшается. Здесь люди проживают рядом с разработками месторождений и на равнинах.
 TURİZM  ТУРИЗМ
Bölge Marmara’dan sonra turizm geliri en fazla 2. Bölgedir. Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Pamukkale-Denizli Travertenleri de güzel yerlerden biridir. Это второй регион Турции (после Мраморноморского) по доходам от туризма. Внимание туристов к региону привлекают исторические памятники древних цивилизаций и османского периода. Одна из жемчужин региона – Памуккале.
 TARİHİ ÖNEMİ  ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Bölge Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarına sahne olmuştur. Kütahya ve Afyon bu savaşların en önemlilerinin geçtiği illerimizdir. Регион сыграл большую роль в Войне за независимость Турции. Главные места военных событий: Кютахья и Афьон.

Комментарии запрещены.