Средиземноморский регион

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНАМ 

 MARMARA BÖLGESİ  KARADENİZ BÖLGESİ  DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
 EGE BÖLGESİ  İÇ ANADOLU BÖLGESİ  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ   
 AKDENİZ BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ – СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РЕГИОН

ТЕКСТЫ:
ANTALYA’NIN KURULUŞ EFSANESİ — ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАНИИ АНТАЛЬИ

Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Nüfusu 2000 sayımına göre 8.7 milyondur. Регион находится на юге страны и полосой простирается вдоль Средиземного моря. Численность населения по состоянию на 2000 год составляет 8,700,000 человек.
 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  ЛАНДШАФТ
Dağlar: Bölgenin büyük bir kısmı Toros Dağları ve yüksek platolarla kaplıdır. Genel olarak engebeli ve dağlıktır. Горы: Большая часть региона покрыта Таврскими горами и высокими плато. В целом, это неровная и гористая местность.
Dağların kıyıya paralel uzanması, dalga aşındırmasının fazla olmasına ve kıyılarda yalıyarların (falezlerin) çokluğuna neden olmuştur. Расположение гор параллельно морю стало причиной сильной изрезанности береговой линии и образования обрывистых утесов.
Dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği ve kıyıya paralel olduğu için iç kısımlarla ulaşım ancak bazı geçitlerle sağlanabilmektedir. Горы становятся выше по мере удаления от берега и тянутся вдоль побережья, поэтому во внутренние области можно попасть только через несколько проходов.
Akarsuları: Bölgedeki akarsular iklim sebebiyle düzensiz akışa sahiptir. Akarsuları kışın kabarır, yazın ise çok azalır. Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Manavgat, Aksu ve Dalaman başlıca akarsularıdır. Реки: Из-за климата у рек региона непостоянное водоизмещение. Зимой реки полноводны, а летом мелеют. Главные реки: Аси, Сейхан, Джейхан, Гёксу, Манавгат, Аксу и Даламан.
Gölleri: Bölge göl bakımından zengindir. Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Kovada, Acıgöl, Suğla, Söğüt, Salda, Elmalı ve Avlan başlıca gölleridir. Озера: Регион богат озёрами. Главные озёра: Бейшехир, Эгирдир, Бурдур, Ковада, Аджигёль, Сугла, Сёгют, Салда, Эльмалы и Авлан.
 
 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ  КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Bölgede karakteristik Akdeniz iklimi görülür. В регионе преобладает типичный средиземноморский климат.
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C’dir. Лето жаркое и сухое, а зима теплая и дождливая.
Kıyıda yıllık yağış miktarının 1000 mm yi bulduğu yerler vardır. На побережье есть места, где годовое количество осадков составляет 1000 мм.
Akdeniz kıyıları kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgemizdir. Средиземноморское побережье – это регион с самыми мягкими зимами в Турции.
Toroslar, kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin kıyıya inmesini önler. Таврские горы мешают приходящим с севера воздушным массам спуститься к побережью.
Yağış maksimumu kış mevsimine rastlar. Максимум осадков приходится на зимний период.
Kıyıdan itibaren yükseldikçe sıcaklık düşmekte, yağış miktarı artmaktadır. Температуры падают, а количество осадков возрастает по мере удаления от побережья.
Akdeniz Bölgesi’nde 700 — 800 m’ye kadar maki bitki örtüsü hakimdir. На высоте 700-800 метров в Средиземноморском регионе преобладает растительный покров «маки».
Maki, zeytin, mersin, defne, sakız ağacı, zakkum, keçiboynuzu, vb. kuraklığa dayanıklı bodur bitkilerden oluşur. Маки состоит из таких засухоустойчивых, низкорослых растений, как олива, мирт, лавр, мастиковое дерево, олеандр, рожковое дерево и др.
Bölgedeki ormanlar, makiden sonra başlar, 2400 m’ye kadar devam eder. Леса региона начинаются после маки и встречаются до высоты 2400 м.
Daha sonra dağ çayırları yer alır. Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerine doğru gidildikçe iklim karasallaşır. Потом идут горные луга. Чем дальше вглубь Средиземноморского региона, тем более континентальным становится климат.
 TARIM VE HAYVANCILIK  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО
Bölgede tarım alanları sınırlı olmasına rağmen kıyı şeridinde en önemli ekonomik etkinlik tarımdır. Несмотря на то, что в регионе мало сельскохозяйственных земель, сельское хозяйство является самым важным видом экономической деятельности в прибрежной полосе.
En önemli tarım alanları başta Çukurova olmak üzere Amik ve Antalya ovalarıdır. İklim özellikleri tarımsal yaşamı şekillendirir. Главными сельскохозяйственными районами являются Чукурова, а также Амикская и Анталийская равнины. Климатические особенности определяют сельскохозяйственную жизнь.
Tarım alanlarından yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan bölgemizdir. Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır: Этот регион Турции обладает самыми благоприятными условиями для сбора более одного урожая в год. Основными сельскохозяйственными продуктами, выращиваемыми в регионе, являются следующие:
 • Buğday: Bölgenin hemen her tarafında yetiştirilir. Çukurova’da pamuk ekilmeyen alanlarda da ekilir.
 • Пшеницу выращивают практически по всему региону. Ее сеют и в тех областях Чукуровы, которые непригодны для выращивания хлопка.
 • Pirinç: Hatay’da Amik Ovası’nda, K. Maraş çevresinde ve Silifke civarında yetiştirilir.
 • Рис выращивают в Хатае на Амикской равнине, в окрестностях Кахраманмараша и Силифке.
 • Pamuk: Başta Çukurova olmak üzere diğer kıyı ovalarında yetiştirilir. Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık % 33’ü bölgeden karşılanır.
 • Хлопок выращивают, в основном, в Чукурове, а также на других прибрежных равнинах. Здесь выращивают 33% всего хлопка, производимого в Турции.
 • Tütün: Göller Yöresi’nde ve Hatay çevresinde yetiştirilir.
 • Табак выращивают в Озёрном краю и в окрестностях Хатая.
 • Gül: Özellikle Isparta ve Burdur çevresinde tarımı yapılır.
 • Розу культивируют, главным образом, в Ыспарте и Бурдуре.
 • Turunçgiller: Kıyı boyunca Finike, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, ve Dörtyol’da yetiştirilir. Türkiye turunçgil üretiminin yaklaşık % 89’u bölgeden karşılanır.
 • Цитрусовые выращивают по всему побережью: в Финике, Анталье, Аланье, Анамуре, Силифке, Мерсине и Дёртйоле. Около 89% всех цитрусовых Турции производится в этом регионе.
 • Muz: Alanya ve Anamur çevresinde yetiştirilir. Türkiye’de yetiştirilen muzun tamamı bölgeden karşılanır.
 • Бананы выращивают в окрестностях Аланьи и Анамура. 100% всех бананов, производимых в Турции, приходится на этот регион.
 • Zeytin ve üzüm: Kıyı şeridinde hemen her yerde yetiştirilir. Ancak bölge halkı daha kârlı olan pamuk üretimine önem verdiği için zeytincilik ve bağcılık fazla gelişememiştir.
 • Маслины и виноград выращивают почти везде на побережье. Однако, ввиду того, что местное население предпочитает производить более выгодный хлопок, производство оливкового масла и виноградарство здесь не особо развиты.
Bölge soya fasulyesi, yer fıstığı ve mısır üretiminde de Türkiye’de ilk sıradadır. Регион занимает также первое место в Турции по производству соевых бобов, арахиса и кукурузы.
Seracılığın en yaygın olduğu bölge Akdeniz Bölgesi’dir. Bölgede kış sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmemesi turfanda sebze ve meyveciliğin gelişmesine yol açmıştır. Средиземноморский регион также лидирует по количеству парников. Благодаря тому, что температуры в регионе не опускаются ниже нуля, стало развиваться производство тепличных овощей и фруктов.
Akdeniz Bölgesi’nde hayvancılık fazla gelişmemiştir. Sığır, koyun ve keçi Toroslar’da yaylacılık sistemiyle yetiştirilir. Hayvanlardan en yaygın olanı kılkeçisidir. Çünkü bu hayvan Toroslar’ın sarp yamaçlarında yaşamını kolayca sürdürür. Животноводство не слишком развито в Средиземноморском регионе. Крупный рогатый скот, овец и коз разводят в Таврских горах по системе отгонного животноводства. Самые популярные животные – козы, т.к. они прекрасно чувствуют себя среди отвесных склонов Торосских гор.
 
 YERALTI ZENGİNLİKLERİ  ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА
 • Krom: Fethiye-Dalaman ve Adana (Aladağlar) çevresinde çıkarılır.
 • Хром добывают в окрестностях Фетхие-Даламана и Аданы (Аладаглар).
 • Barit: Mersin ve Adana çevresinde çıkarılır.
 • Барит добывают в окрестностях Мерсина и Аданы.
 • Boksit (alüminyum): Batı Toroslar’da Seydişehir çevresinde çıkarılır.
 • Боксит (алюминий) добывают в окрестностях Сейдишехира в Западном Тавре.
 • Kükürt: Keçiborlu (Isparta) çevresinde çıkarılır.
 • Серу добывают в окрестностях Кечиборлу (Ыспарта).
 • Demir: Adana (Feke ve Saimbeyli) çevresinde çıkarılır.
 • Железо добывают в окрестностях Аданы (Феке и Саимбейли).
 • Asbest: Doğu Akdeniz’de Hatay çevresinde çıkarılır.
 • Асбест добывают в окрестностях Хатая в восточном Средиземноморье.
 ENDÜSTRİ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Adana Bölümü’nde sanayi daha fazla gelişmiştir. Промышленность лучше развита в районе Аданы.
Adana Bölümü’nde dokuma, tütün, gıda, kimya, tarım araçları, çimento, madeni eşya, cam ve tuğla fabrikaları vardır. В районе Аданы есть ткаческие, табачные, продуктовые, химические фабрики, заводы с/х техники, цемента, изделий из металла, а также стекольные и кирпичные.
Mersin, önemli bir liman kentidir. Mersin’de, Ataş petrol rafinerisi bulunur. Мерсин – важный портовый город. В Мерсине находится нефтеперерабатывающий завод «Аташ».
Antalya’da ferro-krom tesisleri, yağ fabrikaları bulunur. В Анталье работают заводы по производству ферросплавов и масла.
Isparta’da gülyağı fabrikaları, çimento fabrikası, tarım araçları yapım merkezleri ve halı fabrikası bulunur. В Ыспарте есть фабрики по производству розового масла, цементный завод, заводы с/х техники и ковровая фабрика.
Burdur’da gül yağı fabrikası, şeker fabrikası, tarım araçları fabrikası, süt ve yem fabrikaları yer alır. В Бурдуре находятся фабрика по производству розового масла, сахарная фабрика, завод с/х техники, молочная фабрика и фабрика по производству кормов.
   
 TURİZM  ТУРИЗМ
Bölge turizmden elde edilen gelirler bakımından 3. sıradadır. Burdur’da İnsuyu mağarası, Alanya’da Damlataş mağarası, Tarsus’ta Yedi uyuyanlar mağarası, Antalya yakınlarında Karain mağarası, Düden, Manavgat, Kurşunlu ve Tarsus şelaleleri, Mersin’deki Cennet ve Cehennem obrukları ve Dilek kuyu mağarası bölgede yer alan ve turizm faaliyetlerine neden olan karstik şekillerdir. Регион находится на третьем месте по доходам от туризма. Пещеры Инсую в Бурдуре, Дамлаташ в Аланье, Семи Спящих в Тарсусе, Караин в окрестностях Антальи, а также водопады Дюден, Манавгат, Куршунлу и Тарсус, пещеры Рая и Ада и Колодец Желаний в Мерсине – карстовые образования, которые являются популярными туристическими направлениями региона.
Ayrıca yazın erken başlaması deniz turizminin de erken başlamasına ve gelişmesine neden olmuştur. Bütün Akdeniz kıyıları boyunca turistik tesisler kurulmuştur ve kurulmaktadır. Ранний приход лета объясняет раннее начало туристического сезона и его размах. Вдоль всего средиземноморского побережья построены и продолжают строиться туристические объекты.
Akdeniz Bölgesi’nde Olimpos — Beydağları Sahil, Güllük Dağı (Termessos), Kovada Gölü, Kızıldağ, Köprülü Kanyon ve Karatepe — Aslantaş milli parkları bulunur. В Средиземноморском регионе находятся следующие национальные парки: Олимпос-Бейдаглары, гора Гюллюк (Термессос), озеро Ковада, Каньон Кёпрюлю и Каратепе-Асланташ.
Antalya’da her yıl düzenlenen Altın Portakal Film Festivali ile Mersin Moda ve Tekstil Fuarı da önemli turizm etkinliklerindendir. Важными туристическими событиями в Анталье являются ежегодный кинофестиваль «Золотой Апельсин» и ярмарка «Моды и Текстиля» в Мерсине.
   
 BÖLGE İLE İLGİLİ NOTLAR  ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РЕГИОНЕ
 • Akdeniz Bölgesi, ülkenin en güneyinde bulunmaktadır.
Средиземноморский регион находится на самом юге страны.
 • Bölge, batıdan doğuya doğru uzanmaktadır.
Регион простирается с запада на восток.
 • Bölgede ovalar, akarsular, göller ve sıradağlar bulunmaktadır.
В регионе есть равнины, реки, озёра и горные цепи.
 • Bölgede sanayi, turizm, ticaret ve tarım şehirleri bulunmaktadır.
В регионе есть промышленные, туристические, торговые и сельскохозяйственные города.
 • Bölgede Akdeniz İklimi hakimdir.
В регионе преобладает средиземноморский климат.
 • Bölgede maki bitki örtüsü yaygındır.
В регионе распространен растительный покров «маки».
 • Sanayi şehirlerinde liman ticareti gelişmiştir.
В промышленных городах развита портовая торговля.
 • Tarım ve ticaret kültürü yaygındır.
Широко распространены сельское хозяйство и торговля.
 • Turizm şehirleri gelişmiştir.
Развиты туристические центры.
 • Ülkenin en fazla turizm geliri elde ettiği bölgelerden biridir.
Это один из регионов Турции с высокими доходами от туризма.
 • Bölgede yaz, inanç, kültür turizmi gelişmiştir.
В регионе развит летний, религиозный и культурный туризм.
 • Bölgede seracılık tarım kültürü gelişmiştir.
В регионе развито парниковое сельское хозяйство.
 • Ülke genelinde yetişmeyen meyve sebzeler üretilmektedir.
Здесь выращивают фрукты, которые отсутствуют в остальных регионах.
 • Bölgede sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetleri gelişmiştir.
В регионе развита система здравоохранения, образования и транспорта.
 • Hizmet sektöründe çalışan insan sayısı fazladır.
Много людей работает в сфере услуг.

Комментарии запрещены.