Чувства/Эмоции — Duygular

ЛЕКСИКА ПО ТЕМАМ

DUYGULAR — ЧУВСТВА/ЭМОЦИИ

 GÜLÜMSEME  УЛЫБКА
Genç kız, üzgün görünen yabancıya gülümsedi. Молодая девушка улыбнулась грустному незнакомцу.
Adam kendini daha iyi hissetti. Тот почувствовал себя лучше.
Geçmişte bir arkadaşının ona yapmış olduğu bir iyiliği hatırladı ve ona bir teşekkür mektubu yazdı. Он вспомнил, что в прошлом один его друг сделал ему что-то хорошее и написал тому благодарственное письмо.
Bu mektup, arkadaşının o kadar çok hoşuna gitti ki yemek yediği lokantaya iyi bir bahşiş bıraktı. Это письмо так понравилось его другу, что он оставил хорошие чаевые в ресторане, где он ужинал.
Bu bahşişin miktarına şaşıran garson paranın tümünü borsaya yatırdı. Официант удивился таким щедрым чаевым и вложил все деньги в биржу.
Ertesi gün kazandığı parayı aldı ve yolda gördüğü bir fakire verdi. На следующий день он забрал заработанные деньги и отдал их бедняку, которого увидел по дороге.
Adam çok sevindi çünkü iki gündür ağzına bir lokma bile koymamıştı. Тот очень обрадовался, потому что уже два дня ничего не ел.
Yemeğini bitirdikten sonra kaldığı eve gitmek üzere yola çıktı. Поев, он отправился домой.
Yolda soğuktan titreyen bir köpek yavrusuna rastladı. По дороге ему повстречался дрожащий от холода щенок.
Onu alıp evine götürdü. Он взял его и отнес домой.
Soğuk ve fırtınadan kurtulduğu için köpekçik çok mutluydu. Собачонка была счастлива спасению от холода и непогоды.
O gece evde yangın çıktı. В ту ночь в доме случился пожар.
Köpek yavrusu havlamaya başladı. Щенок стал лаять.
Köpek, bütün ev halkını uyandırana kadar havladı. Собака лаяла до тех пор, пока не разбудила всех в доме.
Böylece herkes yangından kurtulmuş oldu. И так все люди спаслись от пожара.

 FOBİLER  ФОБИИ
Fobisi olan hastalar genellikle başka sorunlarla doktora başvururlar. Пациенты, больные фобией, обычно обращаются к врачу из-за других проблем.
Kişi yaşadığı fobinin bir hastalık değil, karakter ya da kişilik özelliği olduğunu düşünür. Человек считает, что его фобия не болезнь, а характер или индивидуальная черта.
Fobiler iş ve sosyal hayatı zaman zaman etkilerken çok ileri derecede olan korkular bazen ölümlere neden olabilir. Фобии иногда оказывают влияние на рабочую и социальную жизнь человека, а иногда слишком сильные страхи приводят к смерти.
Fobiler, hem ilaçlarla hem de sistematik terapilerle tedavi edilebilir. Фобию можно лечить как лекарствами, так и систематическими методами лечения.
Hasta, duyarlı olduğu nesne ve durumlara karşı yavaş yavaş alıştırılarak korkuyla yüzleştirilir. Пациент постепенно привыкает к объектам и ситуациям, к которым он чувствителен, и так учится противостоять страху.
İlaçla tedavide ise kaygı giderici ilaçlar verilir. В лечение лекарствами пациенту дают лекарства от беспокойства.
Bu konuda geliştirilen son tedavi yöntemi ise, «sanal gerçeklik«. Новейшее лечение фобий – виртуальная реальность.
Korkuyu yaşayan kişiye üç boyutlu bir program izletilir. Человеку, страдающему от страха, дают посмотреть трехмерную программу.
Bir kez uygulanan ve 6 saatlik tedavide, korkunun beynin hangi bölümünde oluştuğu tespit edilerek korku duygusu öldürülür. После 6-часового лечения определяется часть мозга, в которой возникает страх, и чувство страха уничтожается.
Fobiler özel, sosyal, agorafobi olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. Фобии можно распределить на три категории: личные, социальные и агорафобии.
Uçmak, yükseklik, asansöre binmek, kurbağa, örümcek ya da başka bir nesneye karşı korku duymak gibi fobiler özel fobilerdir. К личным фобиям относится страх летать, высоты, лифтов, лягушек, пауков или страх еще чего-либо.
Toplum içinde bir faaliyette bulunurken kızarma, terleme, ellerin titremesi gibi istem dışı olaylar yaşamak sosyal fobi; При социальных фобиях человек, сталкиваясь на людях с какой-либо деятельностью, может непроизвольно начать, сердиться, потеть или дрожать.
yalnız başına kalmaktan, sokağa yalnız çıkmaktan, evden uzak kalmaktan, kalabalık yerlere girmekten korkmak ise agorafobi olarak tanımlanıyor. Под агорафобией понимается страх оказаться в одиночестве, далеко от дома или в многолюдном месте.
İlginç fobilerden bazıları şunlardır: Внизу приведены некоторые интересные фобии:
 • Akrofobi: yükseklik korkusu
 • Klostrofobi: kapalı yer korkusu
 • Kinofobi: köpek korkusu
 • Payrofobi: ateş korkusu
 • Zoofobi: hayvan korkusu
 • Antrofobi: insan korkusu
 • Akuafobi: su korkusu
 • Astrofobi: şimsek korkusu
 • Ofidofobi: yılan korkusu’dur
 • Акрофобия: страх высоты
 • Клаустрофобия: страх замкнутых пространств
 • Кинофобия: страх собак
 • Пайрофобия: страх огня
 • Зоофобия: страх животных
 • Антрофобия: страх людей
 • Аквафобия: страх воды
 • Астрофобия: страх молний
 • Офидофобия: страх змей

 UĞURLU VE UĞURSUZ SAYILAR  СЧАСТЛИВЫЕ И НЕСЧАСТЛИВЫЕ ЧИСЛА
«40» eski doğu ülkelerinde Hindistan’da ve Türklerde büyük önem taşır. Bu sayının önemi sonradan İslam inançları içerisine girmiştir. 40 sayısı Kuran’da da geçer. Число 40 имело большое значение в древних восточных странах и у тюрков. Важность этого числа позже стала частью и мусульманских убеждений. Число 40 встречается и в Коране.
Bunların biri de insanın 40 yaşında olgunlaşması ile ilgilidir. Hz. Muhammed’e 40 yaşında peygamberlik verilmesi, kadınlarda hamileliğin 40 hafta sürmesi de bu sayının kutsallığını arttırmıştır. Одно из них (т.е. убеждений) связано с достижением людей зрелости в 40 лет. Святости этому числу придало и то, что Мухаммед стал пророком в 40 лет, а у женщин беременность длится 40 недель.
Hristiyanlıkta 13 sayısının uğursuzluğu ile ilgili birçok teori vardır. Bunlardan birine göre İsa’nın son yemeği olarak bilinen ve Roma tarafından tutuklanmadan önce havarileri ile son kez bir araya geldiği yemekte masada 13 kişi vardır. В христианстве существует много теорий относительно проклятия числа 13. Согласно одной из них, во время последней трапезы Иисуса с апостолами перед его задержанием римлянами за столом находилось 13 человек.
Bu inanç Hristiyan dünyasında öylesine güçlüdür ki bazı kimseler 12 kişiyle birlikte aynı masaya oturmaz birçok otelin 13 numaralı odası ve 13. katı yoktur. Это убеждение так сильно в христианском мире, что некоторые люди не садятся за стол, за которым сидят 12 человек, а во многих отелях нет 13-го номера или 13-го этажа.
Japonyada «shi» kelimesi hem 4 hem de ölüm demektir. Bu nedenle Japonlar 4 rakamını sevmez. Hastanelerinde veya otellerinde 4. kat yoktur. В Японии слово «ши» обозначает и «четыре», и «смерть». Поэтому японцы не любят число 4. В больницах и отелях нет четвертого этажа.

 RENKLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ  ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА
Renklerin insan psikolojisi üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Цвета оказывают на психологию человека и положительное, и отрицательное влияние.
Zevkler ve renkler tartışılmaz.” dense de uzmanlar, araştırmalar sonucunda bunu tartışılır hâle getirdi. Хоть и говорят, что «на вкус и цвет товарища нет», в ходе исследований ученые подвергли сомнению этот факт.
Girdiğimiz bazı mekânlardan kalkmak istemiyoruz, bazılarında ise hemen sıkılıyoruz. Иногда мы входим куда-нибудь и нам не хочется уходить оттуда, и иногда мы сразу начинаем скучать.
Yolda yürürken birdenbire acıkıyoruz. Идя по дороге, мы вдруг начинаем ощущать голод.
Bazen bir kişiyle konuşurken sıkıldığımız için konuşmak istemiyoruz. Иногда в разговоре с человеком мы не хотим разговаривать, потому что нам скучно.
İşte bütün bunların cevabı renkler. Причина всего этого кроется в цвете.
Renkler kendi dilleriyle karşımızdakine karakterimiz hakkında bilgi veriyor. Цвета на своем языке передают нашему собеседнику информацию о нашем характере.
Bazı şirketler renklerin bu etkilerini erken fark ettiği için, bunu iş hayatında sıklıkla kullanmaya başlamış ve çok da başarılı olmuşlar. Некоторые компании заметили воздействие цвета, начали часто использовать его в бизнесе и добились значительного успеха.
Renkler hayatımızı şekillendirir, bizi kimi zaman neşeli, kimi zaman da düşünceli yapar, renklerin bu özellikleri saymakla bitmez. Цвета формируют нашу жизнь. Иногда они делают нас веселыми, иногда задумчивыми. Всех особенностей цветов просто не перечислить.
Renkler hayatımızın önemli bir parçası. Цвета – важная часть нашей жизни.
İşte renklerin dili: Вот язык цветов:
KIRMIZI: Bu renk canlılıkla ilgili bir renktir. Mutluluğu temsil eder. Kırmızı renk azmi ve kararlılığı da gösterir. Psikolojik olarak uyanık ve dikkatli olmayı sağlar. İştah açtığından dolayı dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Kırmızı; tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. КРАСНЫЙ: Этот цвет связан с жизнью. Он символизирует счастье. Красный цвет указывает на настойчивость и решительность. С психологической точки зрения, он помогает нам оставаться бдительными и внимательными. Красный цвет пробуждает аппетит, поэтому многие продовольственные компании в мире используют этот цвет в своих товарных знаках. Красный цвет повышает давление и ускоряет циркуляцию крови.
YEŞİL: Doğanın ve baharın rengidir. Bu renk güven verdiği için bankaların logolarında hâkim renktir. Hastanelerde de yeşil, rahatlatıcı özelliğinden dolayı kullanılır. Yeşil alanda insanlar daha az mide rahatsızlığı çeker. Bu renk insanları dinlendirir ve huzur verir. Kalp ve göğüs sorunlarını hafifletir. ЗЕЛЕНЫЙ: Это цвет природы и весны. Этот цвет внушает доверие, поэтому многие банки используют его с своих фирменных знаках. А в больницах зеленый цвет используется, потому что он успокаивает. В зеленых помещениях у людей возникает меньше проблем с желудком. Этот цвет расслабляет людей и умиротворяет их. Он позволяет легче переносить заболевания сердца и груди.
SİYAH: Duygusallığı ve hüznü simgeler. Gücü ve tutkuyu temsil eder. Bazı yerlerde siyah, matemi temsil ederken; Japonya’da siyah, mutluluktur. Siyah, fon olarak kullanılırsa karamsarlığı çağrıştırır. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, karanlık odaları tercih ederdi. ЧЕРНЫЙ: Он символизирует чувствительность и печаль, силу и страсть. В некоторых странах он символизирует траур, тогда как в Японии черный цвет – цвет счастья. Черный цвет, используемый в виде фона, вызывает пессимизм. Эйнштейн предпочитал черные шторы и темные комнаты, чтобы сосредоточиться.
MAVİ: Mavi renk; gökyüzünün, geniş ufukların ve denizin simgesidir. Araplara göre mavi, kan akışını yavaşlatır. Nazar boncuğu o yüzden mavidir. Araştırmalara göre duvarları mavi okullarda çocuklar daha az yaramazlık yapmıştır. Özgürlük hissi verir ve insanı sakinleştirir. Kan basıncını düşürür, boğaz sorunlarını çözer. СИНИЙ: Синий цвет – символ неба, широких просторов и моря. Арабы верят, что синий цвет может остановить кровотечение. Именно поэтому амулеты счастья синие. Согласно исследованиям, в школах с синими стенами дети меньше шалят. Синий цвет дает ощущение свободы и успокаивает человека. Он понижает давление и помогает лечить болезни горла.
LACİVERT: Sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgelediği için dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında laciverdi kullanır. Lacivert kıyafetli kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. Bu renk insanlar üzerinde başarılı ve güçlü imajı bırakır. ГОЛУБОЙ: Голубой цвет символизирует бесконечность, авторитет и доход, поэтому больше половина фирм в мире использует голубой цвет в своих фирменных знаках. Люди в голубой одежде чувствуют себя более харизматичными и убедительными. Этот цвет показывает людей успешными и сильными.
PEMBE: Uyum, neşe, şirinlik ve sevginin simgesidir. Rahat hissettirir ve dinlendirir. Bu nedenle bazı büyük mağazalar tezgâhtarlarına pembe üniforma giydirir. Böylece müşteriler kendilerini daha rahat hisseder. Pembe aynı zamanda kız çocuklarının çok sevdiği bir renkdir. РОЗОВЫЙ: Розовый цвет символизирует гармонию, радость, очарование и любовь. Он успокаивает людей и дает им отдохнуть. Поэтому в некоторых крупных магазинах кассиров одевают в розовую форму. Таким образом, покупатели чувствуют себя спокойнее. Розовый еще и любимый цвет девочек.
SARI: Sarı; zekâ, incelik ve pratiklikle ilgilidir. Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. Dikkat çekiciliğinden dolayı dünyada taksiler sarıdır. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Psikolojik olarak olumluluk ve canlılık özellikleri vardır. Ayrıca sinirsel bozukluklara iyi gelir. ЖЕЛТЫЙ: Желтый цвет связан с умом, изяществом и практичностью. Он символизирует изменчивость и привлекательность. Желтый привлекает внимание, поэтому такси по всему миру желтого цвета. Кроме того, это цвет грусти и тоски. С психологической точки зрения, желтый цвет отличает позитивность и бодрость. И еще он хорош для нервных срывов.
KAHVERENGİ: Gerçekçiliğin rengidir. Kansas Üniversitesinde bir sergide, duvarların rengi değiştirilebilir hâle getirilmiş. Fonda beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Kahverengi, insanı hızlandırır. Bu yüzden fast food restaurantlar iç mekânda kahverengi kullanır. КОРИЧНЕВЫЙ: Это цвет прагматизма. На одной выставке в Канзасском университете можно было менять цвет стен. При белых стенах люди, пришедшие на выставку, двигались медленно, а при коричневых стенах люди в музее обходили больше за меньшее время. Коричневый цвет заставляет человека двигаться быстрее. Поэтому внутри закусочных используется коричневый цвет.
TURUNCU: Psikolojik olarak neşeyi teşvik eder. İştah açar. Yorgunluğu giderir. Fizyolojik olarak sindirim sistemi ve metabolizmaya destek olur. ОРАНЖЕВЫЙ: С психологической точки зрения, оранжевый цвет способствует радости, пробуждает аппетит и снижает чувство усталости. С физиологической точки зрения, он помогает пищеварительной системе и метаболизму.

Комментарии запрещены.